Policealna Szkoła w zawodzie florysta
     w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich
     w Rokietnicy koło Poznania.


Policealna szkoła w zawodzie florysta działająca od 1.09.2008 w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy koło Poznania jest pierwszą tego typu szkołą publiczną w Polsce. Starania o jej utworzenia podjęto pod koniec lat 90-tych. Początkowo było to niemożliwe ze względu na brak zawodu florysty na listach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przy znaczącej pomocy organizacji branżowej - Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa udało się pokonać te trudności.

Policealna Szkoła Florystyczna w Rokitnicy

W 2004 roku w Rokietnicy powstała pilotażowa policealna szkoła florystyczna pod merytorycznym nadzorem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ten eksperyment pedagogiczny mający na celu wprowadzenie zawodu na listę MEN zakończył się sukcesem, na listę MEN zawód florysty wpisano w 2007 roku. Została opracowana podstawa programowa i program nauczania dla tego zawodu, w czym uczestniczyły nauczycielki z Zespołu Szkół w Rokietnicy. Nauka trwająca dwa lata wszechstronnie przygotuje absolwenta do pracy w tym kreatywnym zawodzie. Przedmioty zawodowe obejmują szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty:

 •   historia sztuki dekoracji roślinnych
 •   podstawy florystyki
 •   materiał roślinny
 •   środki techniczne i materiały dekoracyjne
 •   kompozycje florystyczne
 •   przedmiot specjalizacyjny
 •   działalność florystyczna
 •   język obcy zawodowy
 •   zajęcia praktyczne
 •   praktyka zawodowa

 • Ze względu na artystyczny charakter zawodu kształcenie obejmuje historię dekoracji roślinnych z elementami historii sztuki oraz podstawy florystyki, przedmioty wprowadzające w plastyczną stronę zawodu oraz zasady projektowania. W programie znajdują się zagadnienia związane z materiałoznawstwem florystycznym roślinnym i nieroślinnym. Przedmiot kompozycje roślinne pozwala na wszechstronne poznanie zasad tworzenia różnych form dekoracji roślinnych, począwszy od prostych bukietów i kompozycji w naczyniu po kompleksowe dekoracje wnętrz.

    Absolwent szkoły będzie posiadał wiedzę i umiejętności przydatne w prowadzeniu własnej firmy florystycznej, a opanowanie zawodowego języka obcego pozwoli na korzystanie z obcojęzycznej literatury fachowej oraz umożliwi podjęcie pracy poza granicami Polski. Nauka w szkole obejmuje także praktykę zawodową, w tym zakresie Zespół Szkół współpracuje z wiodącymi kwiaciarniami Poznania, planowane są również praktyki zagraniczne.

    Podczas nauki słuchacze podobnie jak w innych publicznych szkołach, pokrywają wyłącznie koszty materiałów niezbędnych do nauki zawodu.

    Po zakończeniu dwuletniej nauki w policealnej szkole w zawodzie florysta absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikację zawodowe. Zdanie egzaminu obejmującego dwa etapy: teoretyczny w postaci testu oraz praktyczny, absolwent uzyskuje dyplom zawodowy wystawiany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dyplom może uzupełniać suplement w wybranym języku obcym, jeżeli zdający wyrazi takie życzenie. Dyplom potwierdzający kwalifikację zawodowe uznawany jest we wszystkich krajach UE.

    Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy oferuje kameralne warunki nauki, budynki szkolne otacza zabytkowy park. Osoby spoza rejonu Rokietnicy mogą korzystać z noclegów w internacie. Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa oddział Poznański, zrzeszonego w Europejskiej Federacji Florystów (FLORINT). Od wielu lat uczniowie zespołu pomagają przy imprezach organizowanych przez SITO, min. Międzynarodowych Mistrzostwach Florystycznych Polski, wystawach oraz pokazach florystycznych. W zakresie kształcenia zawodowego szkoła współpracuje z uczelniami poznańskimi oraz ze szkołami zagranicznymi, min. z Instytutem Florystyki w Dreźnie, szkołą florystyczną w Wilnie.

  Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
  Ul. Szamotulska 24 62 – 090 Rokietnica
  Tel./fax 061 8 145 234
  e-mail: zsrokietnica@powiat.poznan.pl
  strona: www.zsrokietnica.edu.pl